Центр иностранной литературы
 (056) 377-77-02
(063) 026-21-72
(096) 573-83-07

Контакты

Центр иностранной литературы

г. Днепр, ул. Троицкая 14

 (056) 377-77-02
(056) 785-07-19
(063) 026-21-72
(096) 573-83-07

e-mailcfl.book@gmail.com

Каталог
Поиск по каталогу
Укажите слова из названия книги, либо код ISBN:

Центр зі складання кембриджських іспитів

Cambridge Assessment English Level-Up

C1 Advanced

Екзамени Cambridge Assessment English — це провідні міжнародні іспити, що підтверджують рівень володіння англійською мовою, відповідають сучасним вимогам та визнані університетами, роботодавцями і державними установами у всьому світі.

Ключові особливості екзаменів:
 • завдання базуються на реалістичних ситуаціях таким чином, щоб підготовка до екзамену давала учням мовні навички для реального життя
 • точно і послідовно перевіряють усі чотири мовні навички (читання, письмо, аудіювання, мовлення) разом із знанням структури мови та особливостей її вживання (Use of English)
 • заохочують до отримання позитивного навчального досвіду, а також сприятливо впливають на підвищення рівня викладання
 • справедливі до всіх кандидатів, не дивлячись на їх національність, етнічне та лінгвістичне походження, стать або фізичні вади.

C1 Advanced (CAE) — це екзамен рівня advanced або рівня C1, згідно зі шкалою Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти (CEFR). Остання зміна формату екзамену відбулася в 2015 році.

Сертифікат C1 Advanced дає можливість:
 • ефективно спілкуватися в робочому середовищі на рівні професіонала або керівника
 • вчитися на академічному рівні в англомовних університетах
 • впевнено приймати участь в робочих зустрічах або академічних конференціях та семінарах
 • проводити складне дослідження, що ставить виклик вашим професійним навичкам
 • виділитися поміж інших та заявити про себе, як про досвідченого фахівця
 • жити або подорожувати вільно у англомовній країні
Зміст екзамену
Компонент
Тривалість
Зміст завдання Вміння, що перевіряються
 1. Reading & Use of English
  1 год. 30 хв.
  8 частин
  56 питань
Частина 1 (8 питань, кожне 1 бал). Подано текст з вісьмома пропусками, які треба заповнити. На кожен пропуск дається чотири варіанти відповіді.
Частина 2 (8 питань, кожне 1 бал). Подано текст з вісьмома пропусками, які треба заповнити самостійно.
Частина 3 (8 питань, кожне 1 бал). Подано текст з вісьмома пропусками, основи пропущених слів подані поряд із текстом, треба заповнити пропуски, змінюючи основу слова так, щоб отримати пропущене.
Частина 4 (6 питань, кожне до 2х балів). Подано шість окремих пар речень і ключове слово до кожної пари. Друге речення в кожній парі має пропуск. Треба заповнити його так, щоб зміст речень був подібний, при цьому використавши від трьох до шести слів, включаючи ключове слово.
Частина 5 (6 питань, кожне 2 бали). Подано текст і шість питань до нього. До кожного питання є чотири варіанти відповіді, треба відповісти на питання згідно зі змістом тексту.
Частина 6 (4 питань, кожне 2 бали). Подано чотири коротких тексти і чотири питання до них. Треба підібрати до кожного тексту питання, на котре цей текст відповідає.
Частина 7 (6 питань, кожне 2 бали). Подано текст із шістьма пропущеними абзацами, що приводяться після тексту у випадковому порядку. Треба заповнити пропуски.
Частина 8 (10 питань, кожне 1 бал). Подано текст або декілька коротких текстів та десять тез до них. Треба підібрати до якої частини тексту підходить кожна теза, до одної частини тексту може підходити декілька тез.
 • глибоке знання лексики, що включає ідіоми, сполучуваність слів, сталі вирази, комплементацію, фразові дієслова, семантичну доцільність
 • практичні навички з граматики, лексики та використання мови (Use of English)
 • використання афіксації, знання принципів внутрішніх змін слова, словотвору
 • вміння визначити деталі, настрій, ставлення, тон, мету, головну думку, контекст, підтекст і особливості організації тексту (наведення прикладів, порівняння, посилання)
 • вміння порівнювати і протиставляти різні думки та ставлення в тексті
 • розуміння узгодженості елементів тексту, його структури, глобального значення
 1. Writing
  1 год. 30 хв.
  2 частини
  2 питання
  (в 2-й частині одне питання з трьох на вибір)
Частина 1 (1 питання). Подана ситуація, та ввідний текс, що має два пункти. Треба написати дискурсивне есе розміром від 220 до 260 слів, спираючись на ввідний текст, вирішити який із двох пунктів більш важливий, висловити свою думку і обґрунтувати її.
Частина 2 (1 питання з трьох на вибір). Поданий ввідний текст, що надає кандидату зрозумілий контекст, тему, мету та цільову аудиторію для письма. Треба написати електронного чи звичайного листа, пропозицію, звіт, або відгук, відповідно до обраного питання (розміром від 220 до 260 слів).
 • здатність писати дискурсивне ессе
 • здатність писати різні види тексту (електронного чи звичайного листа, пропозицію, звіт, або відгук)
 • вміння писати згідно із поданим контекстом
 • вміння розгорнуто висловлювати та аргументувати свою думку, робити висновок
 1. Listening
  приблизно 40 хв.
  4 частини
  30 питань
Частина 1 (6 питань, кожне 1 бал). Треба прослухати три уривків з діалогів різних людей. До кожного уривку є два питання і три варіанти відповіді, треба відповісти на питання.
Частина 2 (8 питань, кожне 1 бал). Треба прослухати монолог тривалістю приблизно 3 хвилини. До монологу подано вісім речень з пропущеною інформацією. Треба самостійно заповнити пропуски, згідно з почутим.
Частина 3 (6 питань, кожне 1 бал). Треба прослухати розмову двох або більше людей тривалістю приблизно 4 хвилини. До запису є шість питань і чотири варіанти відповідей до кожного, треба відповісти на питання.
Частина 4 (10 питань, кожне 1 бал). Треба прослухати п'ять коротких монологів, кожний приблизно 30 секунд. Подано 10 стверджень про ставлення, почуття або мету мовця, треба встановити до якого мовця відноситься кожне ствердження.
 • вміння розрізняти почуття, ставлення, основну думку мовця, а також мету, суть, функцію, тему і деталі висловлювання
 • вміння виділити специфічну інформацію
 • вміння інтерпретувати контекст почутого
 1. Speaking
  15 хв.
  4 частини
  (кандидати здають розмовний компонент в парі з іншим кандидатом, або утрьох)
Частина 1 (Інтерв'ю, 2 хвилини). Екзаменатор ставить кожному кандидату загальні питання.
Частина 2 (Розгорнута відповідь, 4 хвилини на обох кандидатів). Подано дві фотографії для обговорення. Кандидат має розгорнуто висловити свою думку протягом 1 хвилини, другий кандидат має дати коментар (30 секунд) на відповідь першого, потім вони міняються ролями.
Частина 3 (Спільне завдання, 4 хвилини на обох кандидатів). Кандидатам дано усні інструкції і письмові нотатки для обговорення, вони мають дискутувати на задану тему протягом 2 хвилин, потім дається 1 хвилина на завдання з прийняття рішення.
Частина 4 (Дискусія, 5 хвилин). Кандидати мають дискутувати на теми пов'язані із попереднім спільним завданням.
 • здатність відповідати на загальні питання
 • здатність до монологу
 • вміння описувати, порівнювати, протиставляти
 • здатність до мовленнєвої взаємодії, обміну думками із екзаменатором або іншим кандидатом
 • вміння висловлювати та аргументувати власну думку, погоджуватися або заперечувати, вносити пропозиції, розмірковувати, оцінювати, приймати рішення через перемовини

Кожне завдання із компоненту Writing оцінюється згідно чотирьох критеріїв:
 • зміст (відповідність темі, назві, завданню, чіткий початок, середина та закінчення оповіді)
 • комунікативне досягнення (послідовність оповідання, здатність висловити головну думку, здатність втримувати увагу читача)
 • організація (зв'язність та логічність оповідання, доцільне використання сполучних слів та лементів, на приклад: when, and, suddenly, so, who, this…)
 • мова (правильність використання граматики та лексики, відповідність вживаних структур та словникового запасу очікуваному рівню; приймаються різні варіанти правопису, британський і американський, за умови, що кандидат постійно дотримується одного типу правопису)

Максимальна кількість балів за кожен критерій – 5.

Компонент Speaking оцінюється обома екзаменаторами. Один з них, що грає роль оцінювача (Assessor), ставить бали згідно п'яти критеріїв:
 • граматичне джерело (правильність використання та відповідність очікуваному рівню граматики)
 • лексичне джерело (правильність використання та відповідність очікуваному рівню лексики)
 • організація дискурса (впевненість та динамічність мовлення, доцільне використання сполучних слів та лементів, дискурсних маркерів)
 • вимова (правильна вимова та інтонація; приймаються різні варіанти вимови, британський і американський, за умови, що кандидат постійно дотримується одного типу вимови)
 • інтерактивна комунікація (здатність взаємодіяти із співрозмовцями, реагувати, підтримувати розмову)

Другий екзаменатор, що грає роль співрозмовника (Interlocutor), ставить бали згідно одного критерія – загальне досягнення (загальне враження від бесіди, здатність підтримувати розмову на різні теми, здатність розуміти співбесідника і зрозуміло відповідати).

Максимальна кількість балів за кожен критерій – 5.

Оцінки та результати

Екзамен C1 Advanced надає детальні, розгорнуті результати. Усі кандидати мають можливість дізнатися про свої результати за посиланням, логіном та в термін, вказаний в Confirmation of Entry, який вони отримають за 14 днів до дати складання іспиту. Лише кандидати, що продемонстрували на іспиті рівень знань згідно зі шкалою Ради Європи (CEFR) між B2 та C2, отримують сертифікати.

Градація результатів:
Grade A (200-210 балів)
Якщо кандидат на іспиті час від часу демонструє знання вищі за рівень C1 – він/вона отримує Grade A та сертифікат із зазначенням рівня C2.
Grade B (193-199 балів) та C (180-192 бала)
Якщо кандидат на іспиті демонструє знання на рівень C1 – він/вона отримує Grade B або C та сертифікат із зазначенням рівня C1.
CEFR Level B2 (160-179 балів)
Якщо кандидат демонструє знання та вміння нижчі, ніж рівень C1, але в межах рівня B2 – він/вона отримує сертифікат із зазначенням рівня B2.

Щоб зареєструватися на екзамен, звертайтеся в центр зі складання кембриджських іспитів Cambridge Assessment English Authorised Exam Centre "Level-Up" за адресою:

м. Дніпро, вул. Троїцька (Красна), 14
«Центр іноземної літератури»

 (056) 377-77-02, (056) 785-07-19, (063) 026-21-72, (096) 573-83-07

e-mailcfl.book@gmail.com
(096) 573-83-07
(063) 026-21-72
®  Центр иностранной литературы